pl
pldeen

czytaj więcej

Regulamin


REGULAMIN

rezerwacji i krótkoterminowego najmu lokali HolidayHome („Regulamin”)


Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy („Klient”) oraz Usługodawcy – HolidayHome z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Koralowej 96/u2, o nr NIP 8512432221, o adresie poczty elektronicznej: [podany w dziale kontakt] , w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez HolidayHome, a także zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności. Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu lokalu zawartą poprzez portal HolidayHome. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Klient ma możliwość zapoznania się pod adresem www.holidayhome.pl w zakładce Regulamin, a którego akceptację potwierdza stosownym oświadczeniem na formularzu rezerwacji. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o:

1) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 k.c., będącą stroną umowy o najem krótkoterminowy lokalu oferowanego przez HolidayHome,

2) Holiday Home – należy przez to rozumieć Usługodawcę tj. HolidayHome z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Koralowej 96/u2

3) Serwis Internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową: www.HolidayHome.pl, której właścicielem jest Michał Dejewski oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną,

4) Umowa – należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez HolidayHome,

5) Całkowita Cena Usługi – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy,

6) Siła Wyższa - należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, wojna, powstanie, rewolucja, zamieszki. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.

7) Osoby Niepełnoletnie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła lat 13 a nie ukończyła lat 18.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez HolidayHome, a także zasady płatności, reklamacji i odpowiedzialności stron Umowy.

2. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga sprzętu komputerowego spełniającego następujące wymagania techniczne:

   a. posiada dostęp do Internetu,

   b. posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową (wskazane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki np. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera itd.),

   c. posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3. Adresem do korespondencji HolidayHome jest: ul. Koralowa 96/u2, 71-021 Szczecin, a adresem poczty elektronicznej jest: [adres podany w dziale kontakt].

§ 2 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest krótkoterminowy najem lokalu oferowanego przez HolidayHome za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z HolidayHome.

2. HolidayHome zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z HolidayHome i w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Całkowitej Ceny Usługi określonej w procesie rezerwacji.

3. Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z HolidayHome jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o krótkoterminowy najem lokalu pomiędzy Klientem i HolidayHome.

§ 3 Rezerwacja i Zasady Płatności

1. W procesie rezerwacji Klient wybiera lokal oferowany przez HolidayHome za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z HolidayHome, a następnie dokonuje rezerwacji lokalu poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z HolidayHome, bądź dokonuje rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu +48 729 123 123 lub na adres poczty elektronicznej.

2. Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu. Pobyt liczony jest w dniach. W razie dokonania rezerwacji telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej dokonanie rezerwacji dokonane jest po otrzymaniu od HolidayHome potwierdzenia rezerwacji na adres elektroniczny Klienta.

3. Każdy z oferowanych przez HolidayHome lokali jest przeznaczony do zamieszkania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w formularzu rezerwacji. Liczba osób mających przebywać w lokalu wskazywana jest przez Klienta w trakcie rezerwacji: w formularzu rezerwacji, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Liczba ta nie może przekraczać ilości maksymalnie przeznaczonej dla danego lokalu. Pobyt w lokalu większej liczby osób niż wskazanych w formularzu rezerwacji, lub jak ustalono telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, a mniejszej niż liczba maksymalnie przeznaczona dla danego lokalu musi być uzgodniony bezpośrednio z HolidayHome przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost ceny lokalu albo odmowę jego rezerwacji.

4. Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty, określeniu Całkowitej Ceny Usługi, akceptacji postanowień Regulaminu oraz dacie rezerwacji.

5. Klient zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej, uiścić przelewem lub poprzez płatność online (np. przez DotPay) na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 10 Umowy, kwotę opłaty rezerwacyjnej w wysokości Całkowitej Ceny Usługi podanej w rezerwacji. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego HolidayHome.

6. Po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na koncie HolidayHome, zostanie wysłane do Klienta drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania opłaty.

7. Brak wpłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, kreuje po stronie HolidayHome uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia HolidayHome informuje Klienta w terminie do dnia daty rozpoczęcia pobytu od upływu terminu na wpłatę opłaty rezerwacyjnej.

8. Płatności Całkowitej Ceny Usługi pomniejszonej o wysokość wpłaconej opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej, następuje przelewem na rachunek bankowy HolidayHome o numerze podanym w danych kontaktowych na stronie www.HolidayHome.pl. Płatność winna nastąpić przed rozpoczęciem pobytu, lub przy zaznaczeniu takiej opcji, najpóźniej przy zameldowaniu przy pomocy karty płatniczej lub gotówką.

9. W sytuacji, kiedy Klient zapłacił przelewem HolidayHome bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie HolidayHome, jest zobowiązany do przedstawienia w dowolnej formie (wydruk, pdf) i dowolnym nośniku (papier, smartfon, laptop) potwierdzenia przelewu na rzecz HolidayHome.

10. Brak wpłaty, o której mowa w ust. 8 powyżej, kreuje po stronie HolidayHome uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia HolidayHome informuje Klienta w terminie 7 dni od upływu terminu na wpłatę Całkowitej Ceny Usługi.

11. Dokonanie wpłaty następuje w dniu uznania rachunku bankowego HolidayHome.

12. Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do procesu rezerwacji (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości.

§ 4 Warunki Pobytu

1. Pobyt w lokalu rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 17.00 pierwszego dnia określonego w Umowie i kończy ostatniego dnia o godzinie 10.00.

2. Opuszczenie lokalu po godzinie 10.00 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z HolidayHome i otrzymaniu zgody HolidayHome. Jednakże opuszczenie lokalu w każdym przypadku musi nastąpić najpóźniej do godziny 14.00 ostatniego dnia pobytu. W razie opuszczenia lokalu bez zgody po godzinie 10.30 ostatniego dnia pobytu, HolidayHome nałoży na Klienta opłatę w wysokości 100 zł.

3. W lokalu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.

4. W dniu rozpoczęcia pobytu następuje wydanie lokalu o godzinie wcześniej ustalonej z Klientem przez HolidayHome, jednak nie wcześniej niż o godzinie 17.00. Klientowi zostają wydane klucze do lokalu oraz zostaje zapoznany z lokalem. HolidayHome nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu lokalu spowodowane brakiem zawiadomienia o godzinie przyjazdu przez Klienta.

5. Zameldowanie Klienta w godzinach 22.00 – 6.00 jest możliwe za uprzednim poinformowaniem i wyrażeniu zgody przez HolidayHome.

6. W dniu zameldowania i przekazania kluczy do lokalu HolidayHome jest uprawniony do zażądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu spisania danych osobowych Klienta.

7. Klient zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.

8. HolidayHome przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, osoby przebywające w lokalu lub zwierzę, zachowuje się w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.

9. W przypadku powzięcia informacji określonych w ust. 8 powyżej, HolidayHome jest uprawniony do wezwania właściwych służb publicznych do lokalu w celu zbadania okoliczności zaistniałych w lokalu.

10. W oferowanych przez HolidayHome lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych. Zakaz ten nie dotyczy palenia w przystosowanym do tego kominku, zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli lokal taki kominek posiada.

11. W razie naruszenia zakazu określonego w pkt. 10 powyżej, HolidayHome nakłada na Klienta opłatę w wysokości 100 zł, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

12. Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych lokalu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar.

13. Wszelkie usterki znajdujące się w lokalu, Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie HolidayHome.

14. HolidayHome powinien wydać Klientowi lokal w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem lokalu obciążają HolidayHome.

15. W lokalach HolidayHome nie są akceptowane zwierzęta.

§ 5 Rezygnacja z Rezerwacji

1. HolidayHome i Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot.

2. Brak płatności, o których mowa w § 3 ust 5 i 8 Umowy poczytywana jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po jego stronie Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z pobytu w odpowiedniej wysokości stanowiącej rzeczywistą stratę HolidayHome wynikającą z rezygnacji Klienta z pobytu.

4. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji lokalu możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 3 powyżej.

5. W przypadku sytuacji, w której HolidayHome, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed rozpoczęciem pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować Endorfina Apartments, czy:

   a. akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo

   b. odstępuje od Umowy, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta wszystkich wniesionych świadczeń.

6. W przypadku sytuacji, w której HolidayHome, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy w trakcie pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować HolidayHome, czy:

   a. akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo

   b. odstępuje od Umowy ze skutkiem na dzień odstąpienia, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta niewykorzystanych świadczeń.

7. HolidayHome pobiera od Klienta kaucję zwrotną na zabezpieczenie ewentualnych szkód w lokalu. Wysokość kaucji zwrotnej wynosi od 300 zł do 400 zł i uzależniona jest od wybranego apartamentu. Informacja o wysokości kaucji zwrotnej podawana jest w ofercie danego pobytu, w trakcie rezerwacji. Kaucja zwrotna pobierana jest w gotówce lub w formie blokady obciążającej kartę kredytową Klienta. W przypadku wybrania formy gotówkowej HolidayHome wystawia Klientowi pokwitowanie przyjęcia kaucji zwrotnej, a w razie obciążenia karty kredytowej HolidayHome wystawia potwierdzenie autoryzacji.

8. Kaucja, o której mowa w pkt. 7 powyżej, jest Klientowi zwracana w dniu wymeldowania jeżeli przy zdaniu lokalu jest obecny przedstawiciel HolidayHome, który dokonuje odbioru lokalu oraz Klient. W przypadku zdania lokalu bez udziału przedstawiciela HolidayHome kaucja zostanie Klientowi zwrócona w ciągu 3 dni od dnia wymeldowania poprzez odblokowania obciążenia karty kredytowej, bądź przelewem.

9. W razie stwierdzenia przez HolidayHome uszkodzeń w lokalu, których nie odnotowano przy zameldowaniu, Klientowi zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia szkód, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji. Powyższe nie uniemożliwia HolidayHome dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6 Odpowiedzialność

1. HolidayHome odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta.

2. Klient odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w lokalu, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Klienta lub działaniem/zaniechaniem osób, które przebywały w lokalu podczas okresu pobytu Klienta, lub zwierząt, o których informuje HolidayHome w ciągu 1 dnia od powstania szkody.

3. Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej.

§ 7 Reklamacja

1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić HolidayHome na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia pobytu.

2. HolidayHome rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym informuje Klienta w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.

3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji HolidayHome jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

§ 8 Zwierzęta

1. Co do zasady HolidayHome nie udziela zgody na pobyt zwierząt w lokalach.

2. Klient, który ma zamiar przebywać w lokalu wraz ze zwierzęciem jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji o zwrócenie się do HolidayHome o udzielenie indywidualnej zgody na przebywanie zwierząt w lokalu wraz ze wskazaniem konkretnego lokalu i terminu pobytu.

3. HolidayHome niezwłocznie odpowie drogą elektroniczną Klientowi o możliwości pobytu wraz ze zwierzęciem.

4. Jeżeli HolidayHome wyrazi zgodę na pobyt w lokalu wraz ze zwierzęciem, obciąży Klienta ceną za pobyt zwierzęcia w lokalu w wysokości 50 zł za dobę za każde zwierzę.


§ 9 Rezerwacja przez Osoby Niepełnoletnie

1. Rezerwacja i pobyt przez Osoby Niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat mogą dokonywać rezerwacji na warunkach określonych w Regulaminie, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna lub przedstawiciela ustawowego przesłaną skanem na adres elektroniczny HolidayHome.

2. Opiekun lub przedstawiciel ustawowy przesyła skan zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, na adres elektroniczny HolidayHome w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji przez Osobę Niepełnoletnią. W razie braku przesłania zgody opiekuna lub przedstawiciela ustawowego do HolidayHome w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, HolidayHome wyznacza opiekunowi lub przedstawicielowi ustawowemu termin 1 dnia do potwierdzenia rezerwacji (wyrażenia zgody), o której mowa w ust. 1 powyżej. W razie braku przesłania przedmiotowej zgody do HolidayHome rezerwacja jest automatyczne anulowana.

3. W razie niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza rezerwacyjnego co do wieku Klienta i stwierdzenia przez HolidayHome w dniu zameldowania, że Klient jest Osobą Niepełnoletnią, rezerwacja zostaje anulowana bez zwrotu zapłaconej ceny.

4. Odpowiedzialność za zobowiązania zawarte w Regulaminie (w tym za szkody w lokalu), w tym wypadku ponosi opiekun lub przedstawiciel ustawowy Osoby Niepełnoletniej.

§ 10 Postanowienia Końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

2. Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.

3. Klient wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy.

4. Wszelkie spory pomiędzy HolidayHome a Klientem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez właściwy sąd w Polsce.